תשואה על דירה מתייחסת לרווח הכספי  שמשקיע יכול לצפות לקבל מהחזקה והשכרה של דירה. זהו מדד להחזר על ההשקעה (ROI) שדירה מייצרת במשך פרק זמן מסוים.

כדי להבין את התשואה על דירה, חשוב להתייחס הן להכנסות משכירות והן להוצאות הכרוכות בבעלות ובאחזקת הנכס. הכנסה משכירות כוללת את דמי השכירות החודשיים הנגבים מהשוכרים, בעוד שההוצאות עשויות לכלול ארנונה, ביטוח, עלויות אחזקה ותשלומי משכנתא כלשהם.

חישוב התשואה על דירה מאפשר למשקיעים להעריך את רווחיות השקעתם ולקבל החלטות מושכלות לגבי קנייה, מכירה או המשך השכרת הנכס. זה גם עוזר בהשוואת התשואות הפוטנציאליות של דירות שונות או הזדמנויות השקעה.

התשואה על דירה מבוטאת בדרך כלל באחוזים ומחושבת על ידי חלוקת ההכנסה נטו מהדירה בעלות ההשקעה הכוללת. ההכנסה נטו מתקבלת על ידי הפחתת ההוצאות מהכנסות השכירות. עלות ההשקעה הכוללת מיוחסת למחיר רכישת הדירה, בהוספת עלויות סגירת העסקה, כמו גם הוצאות שיפוץ ומיני הוצאות אחרות שנדרשו לרכישת הנכס.

חשוב לציין כי התשואה על דירה אינה תלויה אך ורק בהכנסות משכירות. עליית ערך הנכס לאורך זמן תורמת אף היא לתשואה הכוללת. זה חשוב במיוחד בשווקי הנדל"ן בהם שווי הנכסים נוטה לעלות עם הזמן.

 

איך לחשב תשואה על דירה?

 

כדי לבצע חישוב תשואה על דירה יש להתחשב בגורמים שונים ולבצע שורה של חישובים. להלן השלבים העיקריים לחישוב התשואה על דירה.

ההכנסה התפעולית נטו (NOI): השלב הראשון הוא חישוב ההכנסה התפעולית נטו (NOI), שהיא סך ההכנסה שהדירה מייצרת בניכוי כל הוצאות התפעול. הוצאות התפעול כוללות ארנונה, ביטוח, עלויות תחזוקה, שירותים וכל הוצאות אחרות הקשורות ישירות לתפעול הנכס. הפחתת הוצאות התפעול מסך ההכנסה שהדירה מפיקה, תספק את ה-NOI.

 

תזרים המזומנים: לאחר מכן, יש לחשב את תזרים המזומנים על ידי הפחתת תשלומי המשכנתא השנתיים מה-NOI. תשלומי המשכנתא כוללים גם את תשלומי הקרן וגם את תשלומי הריבית. השווי המתקבל מייצג את תזרים המזומנים שנוצר מהדירה לאחר התחשבנות בכל ההוצאות, לרבות עלות המימון.

 

עלות ההשקעה הכוללת: כדי לחשב את התשואה על דירה, יש לקחת בחשבון את עלות ההשקעה הכוללת. זה כולל את מחיר רכישת הדירה, עלויות סגירה, הוצאות שיפוץ וכל עלויות אחרות הכרוכות ברכישת הנכס. יש לסכום יחדיו את כל העלויות הללו כדי לקבוע את עלות ההשקעה הכוללת.


ההחזר על ההשקעה (ROI): לבסוף, יש לחלק את תזרים המזומנים בעלות ההשקעה הכוללת, כאשר את התוצאה המתקבלת הכפילו ב-100, כדי להמיר אותה לאחוזים. זה ייתן לכם את ההחזר על ההשקעה (ROI) עבור הדירה. לדוגמא, אם תזרים המזומנים הוא 40,000 ש"ח לשנה ועלות ההשקעה הכוללת היא  800,000 ש"ח, הרי שהחזר ה-ROI יהיה 5% (40,000 / 800,000 * 100).

 

התשואה הממוצעת היא לא תמיד התשואה הריאלית

 

התשואה הממוצעת על דירה היא מדד נפוץ לאמוד את הרווחיות של השקעה. עם זאת, חיוני להבין כי יתכן שהתשואה הממוצעת לא תמיד משקפת את התשואה הריאלית עבור משקיעים בודדים.התשואה הממוצעת מחושבת על ידי לקיחת הממוצע של כל התשואות על דירות באזור או בשוק מסוים. דבר זה מספק מושג כללי על הביצועים של דירות במיקום ספציפי זה. עם זאת, נתון ממוצע זה יכול להיות מושפע מחריגים, כגון תשואות גבוהות או נמוכות במיוחד על כמה נכסים.

עבור משקיעים בודדים, התשואה הריאלית על דירה עשויה להיות שונה משמעותית מהממוצע. גורמים כמו מחיר הרכישה, תנאי מימון, הוצאות תפעול והכנסות משכירות יכולים כולם להשפיע על התשואה בפועל. לכל נכס יש את המאפיינים הייחודיים לו, והביצועים עשויים להשתנות בהתאם לגורמים הספציפיים לאותה השקעה ספציפית.

חיוני עבור משקיעים לבצע בדיקת נאותות משלהם ולהעריך את הגורמים הספציפיים התורמים לתשואה על דירתם. זה כולל ניתוח יסודי של פוטנציאל ההכנסות משכירות של הנכס, שיעורי תפוסה, עלויות תחזוקה וכל הוצאות אחרות הקשורות להשקעה.

יתר על כן, משקיעים צריכים לשקול גם את היעדים הפיננסיים שלהם ואת סובלנות הסיכון שלהם בעת הערכת התשואה האמיתית. משקיעים מסוימים עשויים לתעדף השקעה ארוכת טווח, בעוד שאחרים עשויים להתמקד בתזרים מזומנים מיידי. לכן, התשואה הריאלית על דירה יכולה להשתנות משמעותית בהתאם לנסיבותיו האישיות של המשקיע ואסטרטגיית ההשקעה.

 

תשואה על דירה

איזה תשואה על דירה נחשבת לטובה

 

קביעה מה נחשב תשואה טובה על דירה יכולה להשתנות בהתאם לגורמים שונים ולהעדפות אישיות. עם זאת, יש כמה קווים מנחים כלליים שמשקיעים משתמשים בהם לעתים קרובות כמדד.

מדד נפוץ אחד הוא שיעור ההיוון, והוא מחושב על ידי חלוקת הרווח התפעולי הנקי של הנכס (NOI) בערך השוק שלו. שיעור גבוה מצביע על החזר גבוה יותר על ההשקעה. בדרך כלל, שיעור של כ-4% עד 6% נחשב לממוצע, בעוד ששיעור מעל 8% נתפס לעתים קרובות כתשואה טובה.

אמת מידה נוספת היא התשואה במזומן, המודדת את תזרים המזומנים השנתי שמייצר הנכס ביחס להשקעה הראשונית. תשואה במזומן של 8% ומעלה נחשבת בדרך כלל כתשואה טובה, אם כי היא יכולה להשתנות בהתאם להעדפות המשקיע ולתנאי השוק.

בנוסף, חלק מהמשקיעים עשויים לשקול את פוטנציאל השבחת הנכס כחלק מהתשואה הכוללת. בשווקים בהם שווי הנכסים צפוי לעלות משמעותית, תזרים מזומנים ראשוני נמוך יותר עשוי להיות מקובל אם הוא מלווה בפוטנציאל לעלייה משמעותית בעתיד.

חשוב לציין כי מה שנחשב לתשואה טובה יכולה להיות תלוי גם ברמת הסיכון הכרוכה בהשקעה. בדרך כלל, צפויות תשואות גבוהות יותר עבור השקעות מסוכנות יותר, ועל כל משקיע להעריך את גורמי הסיכון, כגון מיקום, תנאי שוק ומצב הנכס, כאשר הוא מסתכל באופן פרסונלי מה תהיה תשואה טובה עבורו.

 

הערכת החזר ההשקעה על הדירה שלכם

 

הערכת ההחזר היא חיונית כדי לקבוע אם אתם מקבלים מקבל החזר טוב על ההשקעה. ישנם מספר גורמים מרכזיים שיש לקחת בחשבון בעת הערכת התשואה על הדירה.

ראשית, קחו בחשבון את הכנסות השכירות. חשבו את ההכנסה השנתית מדמי השכירות והשווה אותה להשקעה הראשונית. האם הכנסות השכירות מייצרות תזרים מזומנים חיובי? תזרים מזומנים חיובי מצביע על כך שהכנסות השכירות מכסות את ההוצאות, ומספקות החזר על ההשקעה.

לאחר מכן, העריכו את ההוצאות הקשורות לדירה שלכם. קחו בחשבון את עלויות הארנונה, ביטוח, תחזוקה וכל הוצאה אחרת הקשורה לנכס. נכו הוצאות אלה מהכנסות השכירות כדי לקבוע את ההכנסה התפעולית נטו (NOI). NOI גבוה יותר מצביע על החזר טוב יותר על ההשקעה.

בנוסף, נתחו את שיעור התפוסה ואת מחזור תחלופת הדיירים. שיעור תפוסה נמוך או תחלופה תכופה של שוכרים יכולים להשפיע על הכנסות השכירות והתשואה הכוללת. וודאו כי הדירה שלכם נמצאת במיקום עם ביקוש יציב ונקטו צעדים למשיכת ושימור דיירים איכותיים.

יתר על כן, יש לקחת בחשבון את תנאי השוק ואת המגמות. העריכו את שוק השכירות באזור שלכם כדי לקבוע אם תעריפי השכירות עולים או יורדים. שוק עם תעריפי שכירות עולים מצביע על פוטנציאל לתשואות עתידיות גבוהות יותר.

לבסוף, השוו את ההחזר על ההשקעה במקרה שלכם, ביחס לסטנדרטים ולמדדי הביצועים בענף. יש להתייחס לשיעור ההיוון את שיעור ולתשואה במזומן עבור נכסים דומים באזור. אם התשואה של הדירה שלכם נמוכה מהממוצע, זה עשוי להעיד על כך שאתם לא מקבלים תשואה טובה מספיק על ההשקעה.

 

השוואת התשואה של דירות לעומת השקעות אחרות

 

בהערכת התשואה על דירה, זה  יכול להועיל לערוך ניתוח השוואתי. מדובר בהשוואת התשואה על הדירה שלכם לנכסים דומים בשוק.

ראשית נתייחס למיקום הדירה. האם הדירה בשכונה מבוקשת עם ביקוש גבוה להשכרה? הסתכלו על דירות אחרות באותו אזור והשוו את הכנסות השכירות, ההוצאות והתשואה הכוללת שלהן. זה יספק לכם אמת מידה להעריך אם התשואה של הדירה שלכם היא תחרותית.

שנית, נתחו את התכונות והשירותים שמציעה הדירה שלכם בהשוואה לאחרים בשוק. האם הדירה שלכם מציעה מאפיינים או שירותים ייחודיים שיכולים להצדיק מחירי שכירות גבוהים יותר? לעומת זאת, אם בדירה חסרים  מאפיינים מסוימים שיש להם ביקוש גבוה, זה עלול להשפיע כלפי מטה על ההכנסה והתשואה מהשכרה.

יתרה מזאת, קחו בחשבון את המצב והתחזוקה של הדירה, בהשוואה לנכסים אחרים. האם יש שיפוצים או תיקונים בולטים שיש לטפל בהם? דירה מטופחת תמשוך דיירים איכותיים יותר ופוטנציאלית תניב תשואה טובה יותר. בנוסף, הסתכלו על הביצועים ההיסטוריים של שוק השכירות באזור. האם מחירי השכירות עלו או ירדו בעקביות? הבנת מגמות השוק תעזור להעריך את הפוטנציאל לתשואות עתידיות.

 

צפי לשנים הקרובות בשוק הנדל"ן

 

עתיד התשואות על הדירות יושפע ממגמות שונות בשוק ומגורמים כלכליים. שימו עין על שוק הנדל"ן הכולל ועל התנאים הכלכליים, מכיוון שהם יכולים להשפיע על הביקוש להשכרה ועל תעריפי השכירות. גורמים כמו גידול אוכלוסיה ושיעורי ריבית ממלאים תפקיד מכריע בקביעת התשואה העתידית על דירות. 

 

הטכנולוגיה מתקדמת במהירות בכל היבטי חיינו, ותעשיית הנדל"ן אינה יוצאת דופן. עתיד התשואות על דירות יושפע מהתקדמות טכנולוגית המעצימה את חווית ההשכרה. מאוטומציה של בית חכם ועד לסיורי נכסים במציאות מדומה, חידושים אלה יכולים למשוך דיירים באיכות גבוהה יותר ולהגדיל את הכנסות השכירות. הישארו מעודכנים בטכנולוגיות העדכניות ביותר ובדקו האם ניתן ליישם אותן בדירה שלכם כדי להישאר תחרותיים.

 

עם עליית המודעות לנושאים סביבתיים, קיימות ויוזמות ירוקות אלו הופכות חשובות יותר בענף הנדל"ן. בעתיד ההחזר על דירה גם יושפע ממאפיינים שונים והאם הם קיימים בדירה כמו אלמנטים שונים  לחיסכון באנרגיה, ומפרקטיקות ידידותיות לסביבה. תוכלו לשקול להשקיע במכשירים חסכוניים באנרגיה, פאנלים סולאריים או הטמעת תשתית המאפשרת מיחזור משאבים בדירה.  יוזמות אלו יכולות לא רק למשוך דיירים המודעים לסביבה אלא גם להוזיל את הוצאות התפעול, ובכך לשפר את ההחזר הכולל על ההשקעה.

יניב בן אלישע שמאי מקרקעין
יניב בן אלישע
E&Y שמאות מקרקעין

מנהל פורום שמאים ויועץ

יניב בן אלישע, בעלים – שותף במשרד בוטיק המתמחה בשירותי שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי בתחום ההתחדשות עירונית. שמאי מקרקעין וכלכלן בעל תואר ראשון (B.A) מאוניברסיטת בר אילן, מתגורר בראשון לציון, חבר בוועדת התחדשות עירונית של לשכת שמאי המקרקעין, בעל ניסיון במגוון תחומי השמאות לרבות הערכות שווי למגזר הפרטי למגוון מטרות וכלה בשומות לגופים ממשלתיים כגון מבני ציבור, מעברי גבול יבשתיים, מתחמי מסחר ותעסוקה, מתחמים במסגרת הסכמי גג, קידום תב"ע ועוד.